Wednesday, August 13, 2008

Iran

Here is a list of the cities in Iran with over 100,000 inhabitants without a branch or missionaries along with the number of inhabitants. There are no congregations or missionaries serving in the country.
 1. Tehran - 7,797,500
 2. Meshed - 2,427,300
 3. Isfahan - 1,602,100
 4. Tabriz - 1,398,100
 5. Karaj - 1,386,000
 6. Shiraz - 1,227,300
 7. Ahvaz - 985,600
 8. Qom - 959,100
 9. Kermānshāh - 794,900
 10. Orūmīyeh - 583,300
 11. Zāhedān - 567,400
 12. Rasht - 557,400
 13. Kermān - 515,400
 14. Hamadān - 479,600
 15. Hamadān - 446,800
 16. Yazd - 432,200
 17. Ardabīl - 418,300
 18. Bandar-e 'Abbās - 379,300
 19. Eslāmshahr - 357,400
 20. Qazvīn - 355,300
 21. Zanjān - 349,700
 22. Khorramābād - 333,900
 23. Sanandaj - 316,900
 24. Gorgān - 274,400
 25. Sārī - 261,300
 26. Kāshān - 253,500
 27. Dezfūl - 235,800
 28. Golestan - 231,900
 29. Qods - 230,100
 30. Borūjerd - 229,500
 31. Malārd - 228,700
 32. Khomeynīshahr - 223,100
 33. Ābādān - 219,800
 34. Sabzevār - 214,600
 35. Vāramīn - 209,000
 36. Neyshābūr - 208,900
 37. Najafābād - 208,600
 38. Bābol - 201,300
 39. Āmol - 199,700
 40. Shahriyar - 189,400
 41. Khvoy - 181,500
 42. Sāveh - 180,500
 43. Bojnūrd - 176,700
 44. Qā'emshahr - 174,800
 45. Qarchak - 174,000
 46. Sīrjān - 170,900
 47. Būshehr - 170,000
 48. Bīrjand - 166,100
 49. Īlām - 160,400
 50. Malāyer - 156,300
 51. Būkān - 150,700
 52. Marāgheh - 149,900
 53. Rafsanjān - 139,200
 54. Zābol - 137,000
 55. Nasimshahr - 135,800
 56. Mahābād - 135,800
 57. Saqqez - 133,300
 58. Shāhrūd - 132,400
 59. Shahr-e Kord - 131,600
 60. Gonbad-e Qābūs - 129,200
 61. Shāhīnshahr - 127,400
 62. Pākdasht - 126,900
 63. Semnān - 126,800
 64. Khorramshahr - 125,900
 65. Marv Dasht - 124,400
 66. Torbat-e Heydarīyeh - 121,300
 67. Andīmeshk - 122,200
 68. Marand - 114,800
 69. Mīāndoāb - 114,200
 70. Bandar-e Māhshahr - 111,400
 71. Bandar-e Anzalī - 110,600
 72. Shahreza - 109,600
 73. Masjed-e Soleymān - 108,700
 74. Jahrom - 105,300
 75. Īzeh - 104,400
 76. Qūchān - 101,300
 77. Do Rūd - 101,200
 78. Behbahān - 101,200
 79. Īrānshahr - 100,600
 80. Yāsūj - 100,500

No comments: